SF i Mellersta Österbotten

SF i Mellersta Österbotten

Styrelse

SF i Mellersta Österbottens e-post: sffimo@gmail.com

Susanna Granbacka, ordförande, sffimo@gmail.com
Carola Sundberg, vice ordförande, carola.sundberg@jakobstad.fi
Siv Rönnbacka, sekreterare, siv.ronnbacka@jakobstad.fi
Sandra Esselström-Lillqvist, kassör, sandra.esselstrom@gmail.com
Isa Dahlbacka, isa.dahlbacka@gmail.com 
Johanna Sandbäck Forsell, johanna.sandbackforsell@anvianet.fi
Birgitta Sundholm, birgitta.sundholm@jakobstad.fi
Sissel Lövsund, pr-sekreterare, sissel.lovsund@gmail.com   

Suppleanter:

Annica Haldin
Ann-Kristin Svenlin
Sonja Sundelin
Pia-Maria Haglund
Marina Sjöstrand
Yvonne Hummel
Harriet Ljungberg-Rasmus     

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Mellersta Österbotten rf representant i huvudföreningens styrelse är Carola Sundberg. Carolas suppleant är Pia-Maria Haglund.

Sjuksköterskeföreningen i Mellersta Österbotten rf representeras i fullmäktige av:

 • Annica Haldin 
 • Ann-Kristin Svenlin  
 • Marica Hinders
 • Sissel Lövsund

Suppleanter:

 • Isa Dahlbacka
 • Pia Frilund
 • Åsa Grundvall
 • Helén Lindgren

Verksamhet

Verksamhetsområdet för vår regionalförening, Sjuksköterskeföreningen i Mellersta Österbotten rf, sträcker sig från Karleby i norr till Nykarleby i söder. Årsmötet hålls i februari. På årsmötet behandlas stadgenliga ärenden. På årsmötet väljs styrelseledamöter. Representant till SFF:s fullmäktige väljs vart tredje år.

Under året ordnas medlemskvällar kring till vården anknutna teman och annan rekreation som syftar till att höja medlemmarnas välbefinnande. Föreningen ordnar föreläsningar och studiebesök inom den egna regionen.

Föreningen har redan i ett antal år under firandet av Jakobs Dagar deltagit med blodtrycksmätning på Gammaldagstorget. Medlemmar iklädda gamla sjuksköterskedräkter mäter blodtryck på torgbesökarna mot en frivillig avgift. 

Årets sjukskötare

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Mellersta Österbotten rf utser varje år en kandidat till Årets sjukskötare. Bland de kandidater som nominerats från de olika regionala föreningarna utser SFF:s styrelse Årets Sjukskötare. Varje regional förening kan nominera en person.

Kriterier för Årets sjukskötare:

 • medlem i Sjuksköterskeföreningen, 
 • har genom sin yrkesutövning utvecklat det professionella kunnandet och bidragit till utvecklig av vårdarbetet, 
 • har god samarbetsförmåga och resurser att stöda sina kollegor

Förslagets utformning:

 • ett fritt formulerat förslag där den föreslagna personens namn, adress, personbeteckning, tjänsteställning och arbetsplats finns angivna 
 • motivering till varför just hon/han föreslås bli årets sjukskötare och hur hon/han uppfyller nämnda kriterier.

Förslagen kan skickas till regionalföreningens ordförande. Årets sjukskötare får ett stipendium.

 

Kalender

21.2 kl. 18.30 Årsmöte vid Yrkesakademin i Bennäs (Sursikbacken). Stadgeenliga ärenden. Som program har vi Johanna Sandbäck-Forsell som pratar om att "synliggöra sin komptens". Anmälning p.g.a. servering till 040-7517580 eller sffimo@gmail.com.

För info om program, kontakta oss: Siv Rönnbacka 050345210 (kvällar)