• Sjuksköterskeföreningen är:

    yrkesideell, självständig och ett forum för:
    - sjukskötare
    - hälsovårdare
    - barnmorskor
    - akutvårdare

Verksamheten

Föreningen strävar bl.a. till en aktiv kommunikation med sina medlemmar, ordnar studiedagar, stöder utbildning och forskning, utger publikationer och stöder regionala föreningars verksamhet.

Läs mera om vår verksamhet...

Styrelsen

Till föreningens styrelse hör ordförande, vice ordförande och sju ordinarie medlemmar, samt deras personliga suppleanter. Styrelsen väljs av fullmäktige vart tredje år. Nästa gång är det val våren 2017.

Läs mera om styrelsen...

Fullmäktige

Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ och är öppet för alla medlemmar. Mötet sammankommer vart tredje år och behandlar verksamheten och ekonomin, samt väljer fullmäktige. Nästa föreningsmöte hålls våren 2017.  

Läs mera om fullmäktige...

FÖRENINGENS SYFTE

Föreningens syfte är att medverka till höjandet av sjukskötares, hälsovårdares, barnmorskors och akutvårdares yrkeskunskap och -färdighet, bidra till att vårdarbetet utvecklas och forskning i vårdarbete förverkligas.